Verbeteren van het kwaliteit van het installatieproces

In Nederland zijn veel bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën en milieubedreigende stoffen geïnstalleerd. Via de van kracht zijnde wetgeving is geregeld dat de eigenaar of gebruiker van de opslaginstallatie verantwoordelijk is voor de juiste kwaliteit en het goed functioneren van zo’n installatie volgens de geldende besluiten en voorschriften. Het goed functioneren van de opslaginstallatie is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het installatieproces en het handhaven van de wettelijke eisen en installatievoorschriften. Met de cursus Tankinstallaties in de Chemie, wil Polyplast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het installatieproces, niet alleen door de behandeling van de voorschriften en regels, maar ook door een beschrijving van de installatie-procedures. De branche adviseert haar leden om installaties onder BRL-K903 certificaat te plaatsen, mede om op deze wijze te voldoen aan de zorgplicht.

Voor wie?

 • De cursus is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die gecertificeerd worden / zijn volgens de BRL-K903. Dit is de Beoordelingsrichtlijn voor het BRL-K903 procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT).
 • Polyplast onderscheidt in binnen de doelgroep twee subgroepen. Enerzijds bedrijfsleiders, projectmanagers, projectleiders en anderzijds werkvoorbereiders, 1e en 2e monteurs.

Wat?

Het toepassingsgebied van deze cursus wordt bepaald door de PGS 30 (en de PGS 31 in de toekomst) en Hoofdgebied F BRL-K903 en omvat uitsluitend bovengrondse opslaginstallaties met één of meer tanks voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten).

Hoe?

De cursus bestaat uit een cursusboek, dat dient als naslagwerk, en diverse cursusdagen. Tijdens de cursusdagen wordt het cursusboek behandeld d.m.v. presentaties en beeldmateriaal. De duur van deze cursus bestaat voor beide doelgroepen uit: 1,5 dagen (3 dagdelen), waarvan een deel basiscursus onder- en bovengronds (technisch) en een deel gericht op de opslag van chemische producten (Veiligheid). Installaties voor ondergrondse opslag (Hoofdgebied C BRL-K903) voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) worden bijvoorbeeld in dag 1 van deze cursus kort behandeld. Daarnaast wordt voor de eerste groep (bedrijfsleiders etc.) 1 dag (2 dagdelen) aanvullend gegeven waarin wetgeving, normen en richtlijnen worden behandeld. De cursus wordt uiteraard afgesloten met een examen. Bij een goed verloop, geeft Polyplast een certificaat op naam van de cursist uit.

En daarna?

Na een nieuwe revisie van de BRL-K903 wordt een opfriscursus verplicht gesteld.
Na afronding van de basiscursus over tankinstallaties in de chemie conform BRL-K903 bent u in staat om als medewerker van een BRL-K903/08 gecertificeerd installatiebedrijf:

 • veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de chemicaliën opslaginstallaties te herkennen;
 • advies geven over risico-reductie bij het ontwerpen, installeren, opleveren en onderhouden van chemicaliën opslaginstallaties;
 • relevante eisen uit de betreffende wet- en regelgeving toepassen;
 • wat de volgorde is van risico-reductie bij het ontwerpen, installeren, opleveren en onderhouden van chemicaliën opslaginstallaties;
 • mechanisch- en corrosief gedrag van kunststoffen te herkennen.

Daarnaast (her)kent u:

 • de relatie van veiligheid tot techniek en de organisatie;
 • de algemene factoren die bijdragen aan risico’s in de ontwerp- en installatieprocessen;
 • specifieke factoren die bijdragen aan risico’s van enkel hoog-risicoprocessen zoals opslag van explosiegevaarlijke-, brandgevaarlijke-, giftige- en CMR-stoffen. Tot slot kunt u:
 • samenwerken met andere deskundigen in of buiten uw organisatie die een belangrijke rol spelen bij het herkennen en beheersen van de risico’s in de verschillende processen;
 • methodes voor risicoanalyse herkennen en globaal toepassen;
 • analyseren en een advies vormen over alle technisch- en veiligheidskundig gerelateerde activiteiten in werkprocessen binnen de organisatie;
 • de juiste externe deskundige(n) raadplegen;
 • beoordelen op welk moment onderzoek door andere specialismen noodzakelijk is;
 • zelfstandige indicatieve onderzoeken uitvoeren en adviezen van (externe) experts interpreteren en beoordelen;
 • de juiste wettelijke verplichtingen hanteren als argumentatie bij het adviseren, coördineren, stimuleren en initiëren van verbeteringen in het contact met eindgebruikers.

Kosten

De deelnamekosten per cursist zijn € 655,- voor leden en € 1310,- voor niet-leden. Beide bedragen zijn exclusief BTW.

Heeft u interesse in deze cursus?

Kijk voor meer informatie op onze site. Neem dan contact op met het secretariaat.